Home
ShellsAngels
Justus Willemsen
Ruben Willemsen
Genealogie
Achtergrondinfo
Familie Ten Pas
-GEN 5/1 - Johannes
-GEN 5/2 - Karel
-GEN 5/3 - Gerhard
-GEN 5/4 Alb.Jan
-GEN 5/5 Leentje
-GEN 5/6 - Gradus
-GEN 6/7 Joh. Albert
-Gen 6/9 - Anna Elis
-GEN 7/1 - Johannes
GEN 8/7 - Cornelis
GEN 9/2 Roelofina
-GEN 5/7 Evert
Lochem
Apeldoorn
Schilderijen
--- Expositie CODA
Familie Willemsen
Familie Bronsink
Zonder aansluiting
-Ten Pas Winterswijk
-Thepass
Weblinks
Gastenboek
Jackspare


Achtergrondinformatie

Verschillende informatie(bronnen) betreffende het stamboomonderzoek


 

Gelders volkslied

Ons Gelderland

Waar der beuken breede kronen Ons heur koele schaduw biên
Waar we groene dennebosschen, Paarse heidevelden zien;
Waar de blonde rogge akker En het beekjeons oog bekoort,
Daar is onze Vale ouwe, Kostlijk deel van Gelre's oord.
Daar is onze Vale ouwe, Kostlijk deel van Gelre's oord.

Waar bij zomerzon de boomgaard Kleurig ooft denwand'laartoont,
En de vruchtb're koren akker Stagen arbeidrijk'lijk loont;
Waar het ,,aorige rivierke'‘ Rustig stroomt langs groenen boord.
Daar is onze rijke Betuw, Kostlijk deel van Gelre's oord.
Daar is onze rijke Betuw, Kostlijk deel van Gelre's oord.

Waar kasteelen statig rijzen Rond door park en bosch omringd,
Waar het voog'len koor zijn lied'ren In het dichte loover zingt;
Waar het lief'lijkschoon van ‘t landschap‘t Oog des schilders steeds bekoort.
Daar is onze ,,olde Graafschap'‘, Kostlijk deel van Gelre's oord.
Daar is onze ,,olde Graafschap'‘, Kostlijk deel van Gelre's oord.

"Ons Gelderland" is geschreven door C.J.C. Geerlings


Wat betekent de naam ten Pas?

 

 

 

 

 

 

Verklaring: Wonend bij een pas, in een huis of bij plek genaamd De Pas

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• "Latijn pascuum 'weide' drong langs de Rijn op door het gebied van Trier naar het Keulse in de vorm 'pass, pesch' en verbreidde zich vandaar naar Nederland: eerst naar Limburg en vandaar westwaarts naar Noord-Brabant, anderzijds naar Gelderland en Overijsel. On­der Doetinchem wordt reeds ca. 1246 weiland genoemd van die naam: videlicet areas et prata I pasch. (…) De schrijfwijze wisselt van de aanvang af tussen pasch en pas; misschien dat pas 'doorgang, overgang' invloed oefende. Bij ons leeft het woord het krachtigst in het Gelderse grote-rivierengebied, waar men het nog als appellatief kent in de betekenis van perceel griendhout (hakhout van wilgen of el­zen); vandaar ook samenstellingen als Wilgenpas, Elze(n)pas. Dan ook: wei met groepen bomen of groep bomen in 't open veld. Maar ook noordelijker verschijnt het woord: zo vindt men in Apeldoorn de Paschlaan, benoemd naar een voormalig goed De Pasch. (…) Trouwens, hoezeer in 't oosten van ons land het woord ingeburgerd was, bewijzen ook de talrijke oostelijke familienamen: Thepas, To­pas, Van der Pas, Pasman, Passer, welke laatste naam reeds in een oud stuk voorkomt: De Pas bewoond door Passer Bessel" [Schön­feld-1980, p 21].

• [A.R. Hol, 'Het toponiem pas', in: MVN 39 (1963)].

• ... domum Jacobi de Passe, Kortrijk 1348; Jan van den Passe, Diest 1476; Henric van den Passche, Merhout-Mechelen 1497 [WFB].

te / ten / ter / tot

Verreweg het grootste deel van de familienamen met het voorzetsel 'te' is oorspronkelijk inheems in het oosten van het land (Overijssel en oostelijk Gelderland). Het voorzetsel is voor de namen van boerderijen of landhuizen geplaatst en geeft aldus de relatie tot het be­treffende huis aan: de naamdrager is de eigenaar of hij is de bewoner/pachter van het goed.

Als het voorzetsel de vorm 'ten' of 'ter' aanneemt is in zekere zin sprake van een samengaan van 'te' met het lidwoord 'den' of 'der' (Ten Brink = te de Brink). Het voorzetsel reageert op het geslacht van het zelfstandig naamwoord (de naam). De naam Brink is ontleend aan het mannelijke woord brink, daarom is het (in de meeste gevallen) Van den Brink en Ten Brink. Het toponiem Voort is ontleend aan het woord voord(e), dat overwegend als een vrouwelijk woord wordt beschouwd. Derhalve werd de familienaam Van der Voort, Ter Voort of Tervoort. Het woord voord(e) kent echter door de eeuwen heen geen unanieme geslachtsbepaling in het hele taalgebied en het kan ook in mannelijke vorm optreden: Ten Voorde (maar het is Van de(r) Voorde).

Bij familienaamvorming hoefde de geslachtsbepaling overigens geen rol meer te spelen: Van de Brink, Van de Voort. Hierbij moet echter opgemerkt worden dat het onverbogen lidwoord 'de' in 'Van de'-namen ook bij een vrouwelijk woord kan horen.

Oudtijds werd het voorzetsel 'te' ook wel als 'the' of 'tho(e)' (in het Fries) geschreven, nog te herkennen in de aaneengeschreven fami­lienaam Thepass en in de namen Tho Bokholt en Van Harinxma thoe Slooten, dat wil zeggen de familie Harinxma wonend te Sloten, zich onderscheidend van de tak Van Harinxma thoe Sneek.

Ook 'tot' in dubbele namen kan hiermee gelijkgesteld worden, bijvoorbeeld in Van Voorst tot Voorst en Van Nispen tot Sevenaer. In het Duits 'zu': Meyer zu Schlochtern, Zur Kleinsmiede, Zur Haar, Zum Grotenhof.

Ook de verbogen vormen 'ter' en 'ten' komen nog in archaïsche vorm voor, zij het zeer zeldzaam, vgl. Thorbecke (= ter Beek), Thor­brugge, Then Bergh, Tombrink en Tombroek.© 1997-2019 roelinda.nl | info@roelinda.nl