Home
ShellsAngels
Justus Willemsen
Ruben Willemsen
Genealogie
Achtergrondinfo
Familie Ten Pas
-GEN 5/1 - Johannes
-GEN 5/2 - Karel
-GEN 5/3 - Gerhard
-GEN 5/4 Alb.Jan
-GEN 5/5 Leentje
-GEN 5/6 - Gradus
-GEN 6/7 Joh. Albert
-Gen 6/9 - Anna Elis
-GEN 7/1 - Johannes
GEN 8/7 - Cornelis
GEN 9/2 Roelofina
-GEN 5/7 Evert
Lochem
Apeldoorn
Schilderijen
--- Expositie CODA
Familie Willemsen
Familie Bronsink
Zonder aansluiting
-Ten Pas Winterswijk
-Thepass
Weblinks
Gastenboek
Jackspare


Apeldoorn

Informatie over Apeldoorn en omstreken in aansluiting met het stamboomonderzoek


Apeldoorn tot de tweede wereld oorlog

In 1926 werd een autobusdienst ingesteld met vijf vaste lijnen. Gelijktijdig werd de oude tramverbinding Apeldoorn-Het Loo afgeschaft. Daarmee was Apeldoorn in die tijd één van de eerste gemeenten in Nederland die tramverbindingen verving voor autobusdiensten.

 


 

 

Apeldoorn in de jaren vijftig

Na de Tweede Wereldoorlog was er in de 50-er jaren sprake van economische groei en was Apeldoorn, samen met Emmen, één van de snelst groeiende plaatsen in Nederland. De eerste hoogbouw ontstond aan de Sprengenparklaan (Orden) en de Ravenweg (Oud-Zuid). De Arnhemseweg vormde ten hoogte van de spoorwegovergang al vele jaren een groot knelpunt. Daarom werd gekozen voor een viaduct in de nieuw aangelegde Koning Stadhouderlaan. Ondanks de vele bouwactiviteiten had Apeldoorn rond 1955 zijn dorpse karakter nog voor een belangrijk deel bewaard. In het stedelijk gebied van Apeldoorn was de dorpse bebouwing, met een eigen lapje grond als moestuin bij elk huis, nog zo herkenbaar.

 


 

 

Apeldoorn in de jaren zestig  

In de jaren zestig groeide het gebied in de omgeving van de huidige Hofstraat en Brinklaan. Er werden brede boulevards en mini-wolkenkrabbers aangelegd, die Apeldoorn een nieuw aanzien moesten geven. De Prins Willem Alexanderlaan is nog een tastbaar restant van die plannen.In deze periode werden niet alleen woningen gebouwd. Apeldoorn was ook ontdekt door het bedrijfsleven, waardoor diverse ondernemers zich in deze stad vestigden. Vooral bedrijven, werkzaam in de dienstverlenende sector vestigden zich in Apeldoorn. De meest bekende voorbeelden zijn: Centraal Beheer, TNO en de dienst automatisering, motorrijtuigenbelasting en verzekeringskamer aan de J.F. Kennedylaan.In deze fase werd met de aanleg van de woonwijk Zevenhuizen ook een 'stedebouwkundige sprong' over het kanaal gemaakt, wat men in de jaren dertig nog niet had aangedurfd.


 

Apeldoorn in de jaren zeventig

In de jaren zeventig kwamen er zowel woonwijken als bedrijventerreinen bij, zoals bijvoorbeeld in Malkenschoten. Deze wijk had voornamelijk de bestemming 'werkgebied', omdat milieu-hygiënische voorschriften de bestemming 'burgerwoning' dat niet toelieten. Wel mochten er enkele woningen langs de Arnhemseweg worden gebouwd.Meer recreatieve voorzieningen werden ook aangelegd, zoals het zwembad De Sprenkelaar, het sportpark Malkenschoten, sportpark Nagelpoel en zwembad Malkenschoten met tennispark.De nieuwe 'groei-wijk' De Maten was vooral op woningbouw gericht, zij het dat de huizen dichter op elkaar werden geplaatst, waardoor meer groen tussen de huizen kon worden aangelegd.


 

Het Hoogeland

De laatste jaren van zijn leven woonde Gradus op Het Hoogeland in Beekbergen.
Zijn voorliefde voor de drank heeft hem schijnbaar parten gespeeld.

De verblijfszaal met de eerste bewoners van de Stichting Het Hoogeland:

Bestaande uit bedelaars, landlopers en ont­heemde oud-kolonialen in 1893. Een bed en verzorging waren al heel wat en voor de rest was het werken geblazen, want het doel was de instandhouding van een arbeiderskolonie en niet die van een vakantiekolonie.


 

Ontstaan van "Het Hoogeland", Vereniging "Het Hoogeland" Informatie uit het gedenkboek ter gelegenheid van het 55 jarig jubileum van de vereniging Het Hoogeland 1892 (2dec) 1947

Christelijke Vereniging tot stichting en instandhouding van Arbeidskoloniën. Goedgekeurd bij koninklijk besluit van 2 december 1892, No 22Aangesloten bij de Centrale Bond van Inwendige Zending en Christelijke Philanthropische inrichtingen in Nederland.Beschermvrouwe: H.M. de Koningin.In dezen tijd, waarin zooveel ons is ontvallen of dreigt te ontvallen, stellen wij des te meer prijs op wat ons uit het verleden is gebleven. En nu wij het 55-jarig bestaan van onze vereeniging “Het Hoogeland” mogen gedenken, heeft het waarde om na te gaan, hoe de wordingsgeschiedenis van dit stuk Christelijk sociaal werk is. Hieruit blijkt, hoe dit werk gegroeid is en van beeld veranderd met de sociale nooden,inzichten en mogelijkheden der opeenvolgende jaren.Het was in den zomer van 1891, dat op de Weesinriching te Neerbosch op uitnoodiging van den toenmaligen directeur aldaar, den heer J. van ’t Lindhout, een conferentie werd gehouden ter bespreking van godsdienstige en maatschappelijke onderwerpen.Hier waren met den gastheer o.a. aanwezig dr W. v.d. Bergh, den voeggestorven predikant van Schaarsbergen, dr Van Stave­ren uit Rotterdam, de heeren L. W. graaf van Limburg Stirum uit Arnhem en zijn zoon mr J. P. A. graaf van Limburg Stirum uit Oosterbeek en L. gravin van Limburg Stirum uit Arnhem. Ik noem alleen deze namen als zoo heel nauw verbonden aan de stichting en de geschiedenis van “Het Hoogeland”.In dit samenzijn kwam o.a. de vraag ter sprake, ter tafel ge­bracht door beide eerstgenoemden, “wat er gedaan kon worden voor bedelaars, zwervers en idioten”. Als vrucht van deze bespreking vormde zich een comité ten aanzien van het werk voor bedelaars en landloopers. De idiotenverzorging vond haar beslag in de Stichting van ’t Heerenloo bij Ermelo.In dit comité ten behoeve van landloopers en bedelaars namen o.a. zitting de heer J. van ’t Lindenhout, de heeren graaf Van Limburg Stirum, de vader en zoon, de heer H.J. Koper uit Hees, mr dr W. van den Bergh, Herv. Predikant te Schaarsber­gen, dr L. Wagenaar, Geref. Pred. Te Arnhem, de heer Esser uit Beekbergen en de heer H. A. J. leembruggen uit Zwolle.Mr J.P.A. graaf van Limburg Stirum, die zijn hart reeds aan het sociale werk had verpand, in het organiseren van een werkverschaffing in de oude “infirmerie”te Arnhem tijdens den strengen winter van 1890-’91, de heer Koper, zoo nauw verbonden aan den philantropischen arbeid op Neerbosch, werden de voortrekkers in dit comité. Zij brachten een bezoek aan de inrichtingen van Bodelschwing te Bielefeldter oriënteering in dezen arbeid en zagen uit nar een geschikt terrein voor de te bouwen stichting. Tijdens deze voorbereidende werkzaamhe­den blies dr Wagenaar de bazuin in de pers.Het plan zat nu in de lucht. Er zou een stichting komen voor landloopers en zwervers! Men liet zich niet weerhouden door dwaze vagen, “of men die heeren bedelaars nu ook al moest gaan verplegen en of dit geen ziekelijke openbaring van sentimenteele philantropie was”. Met blijden moed werd de zaak aangepakt.De aandacht viel op de hoeve “Het Hoogeland” te Beekbergen, die weldra door de twee straks genoemde comitéleden voor de vereeniging, die inmiddels de Koninklijke goedkeuring had verkregen, werd aangekocht.De oprichtingsdatum is 2 december 1892. De naam van de vereeniging luidde aanvankelijk: “Het Hoogeland”, vereeniging tot Christelijke verpleging van bedelaars en landloopers”, later werd die gewijzigd in “Christelijke vereeniging tot stichting en instandhouding van Arbeidskolonies”.Toen de plannen een vasten vorm hadden gekregen, verrees in het aan natuurschoon zoo rijke Beekbergen met zijn zoo goedgezinde bewoners de stichting “Het Hoogeland”. De heer J. Wilbrink, schrijver op het kantoor van den notaris te Beekber­gen, waar de acte van aankoop werd gepasseerd, werd bereid gevonden als directeur de leiding der Stichting op zich te nemen. In deze opdracht zag de heer W. een vervulling vaneen reeds lang gekoesterden wensch om zijn gaven en krachten te mogen wijden aan de schipbreukelingen in de maatschappe­lijke samenleving,die bovendien meestal met allen Godsdienst gebroken hebben.Den 17-den October 1894 werd de Stichting geopend en sinds dien dag hebben vele zwervers en andere personen daar een toevlucht gevonden, weer vasten grond onder de voeten gekregen en bovenal Christus als Heiland leeren kennen, die toch gekomen is om te zoeken en zalig te maken, wat verloren is. In den eersten jaargang van het blaadje, dat de vereeniging onder den naam “Het Hoogeland” uitgaf, schreef dr L. h. Wagenaar o.a.:“De hoeve bergt – behalve het gezin van den directeur, 10 koeien, 1 paard en een aantal biggen en kippen – zeven en veertig landloopers. ’t Is er dan ook even practisch ingericht als een bijenkorf en ge aanschouwt hier het wonder, dat bedelaars als echte werkbijen, ’t zij uitvliegen, ’t zij in de korf zelf bezig zijn.”

“Het Hoogeland” foto genomen in 1947:

 

 

 

Voor de duidelijkheid: in 1899 overleed Gradus hier, hij zal dus zijn laatste dagen van zijn leven op deze manier hebben gewoond!

 © 1997-2019 roelinda.nl | info@roelinda.nl